Forsikring

Forsikring

Alle medlemmer i Indre Østfold Drillklubb er forsikret gjennom forbundene våre.


Forsikring i Tryg forsikring

Gjennom Norges Musikkorps forbund er vi forsikret i Tryg forsikring. Disse forsikringsvilkårene gjelder ut 2025.


Reise-, ulykke- og ansvarforsikring er inkludert i medlemskapet for alle innmeldte i
medlemskategoriene: aspirant, musikant, drillaspiranter og drill i NMF sin database.

Gjelder kun i korpsets regi og ikke privat.


Reise- og Ulykkesforsikringen gjelder under øvelse, konserter, stevner, reiser inkl.
opphold som foregår under korpsets ledelse. Dessuten gjelder forsikringen på
direkte reise til og fra hjemmet til øvelse/konsert/stevner/styremøte.
Forsikringen gjelder også for forsikrede medlemmer som deltar i andre musikalske
aktiviteter enn korpsets vanlige aktivitet, etter avtale med NMF.

Alle skader skal meldes innen 12 måneder etter skadedato.


Forsikring i Gjensidige barneidrettsforsikring

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.


Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.


Hvem forsikringen gjelder:
a) Medlemmer av lag tilsluttet NIF
b) Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF
c) Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi.
d) Barn med nedsatt funksjonsevne omfattes også av forsikringen
e) Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetn. at de tilfredsstiller kravene i pkt. 2
f) Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år.
g) Forsikringen gjelder i hele verden


Hva forsikringen gjelder:
a) Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
b) Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.


Hvor/når forsikringen gjelder:
Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt under treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.